KIRJAT JA JULKAISUT

Demokraattisten kohtaamisten käsikirja – Osallisuudesta vaikuttavuutta julkisiin palveluihin

Kai Alhasen ja Elina Henttosen kirjoittama käsikirja (2023, Sitra) vastaa kysymykseen miten demokratiaa ylläpidetään ja puolustetaan arjessa ja työssä. Katse suunnataan demokraattisiin kohtaamisiin, joilla tarkoitetaan hetkiä ja tilanteita, joissa demokraattiset arvot konkretisoituvat arjessa yhteiskunnan eri kentillä. Käsikirja on erityisesti suunnattu julkisten palveluiden ammattilaisille, mutta kuka tahana voi sen avulla löytää itsestään demokratiatoimijan.

Epävarmuudessa eläminen – Kevään 2023 Kansallisten dialogien yhteenveto

Kevään 2023 aikana Kansallisten dialogien ensimmäisellä keskustelukierroksella pureuduttiin asioihin ja ilmiöihin, jotka aiheuttavat epävarmuutta Suomessa asuville ihmisille. Kai Alhasen ja Elina Henttosen laatimassa julkaisussa kuvataan kokemuksia epävarmuudesta, pohditaan epävarmuuden luonnetta ja vaikutuksia sekä epävarmuutta lievittäviä keinoja. 

Maahanmuuttodialogit – Moniäänistä keskustelua maahanmuuton arjesta ja politiikasta

Elina Henttosen ja Kai Alhasen kirjoittama Sisäministeriön julkaisu (2023) kuvaa lähes 700 ihmisen kokemuksia maahanmuutosta. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmistelluissa ja kansalaisyhteiskunnan voimin toteutetuissa dialogeissa kohtasivat eri elämäntilanteissa maahan muuttaneet, Suomessa syntyneet, maahan muuttaneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ja maahanmuuttoasioita hoitavat viranomaiset.

Also available in English: Immigration Dialogues – Diverse discussion on the daily life and politics of immigration.

Demokratian puolustusdialogit – Kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille

Kai Alhasen ja Elina Henttosen kirjoittama Sitran julkaisu (2022) on laaja kooste Demokratian puolustusdialogeista, joihin osallistui yli 500 ihmistä Suomessa ja muissa maissa. 

Also available in English: Democracy Defence Dialogues

Suuri luontodialogi – Meissä kaikissa elää monta luontosuhdetta

Elina Henttosen, Kai Alhasen ja Janne Kareisen kirjoittama Sitran julkaisu (2022) on laaja kooste Sitran ja DialogiAkatemian järjestämästä Suuresta luontodialogista, jossa 800 suomalaista keskusteli luonnon merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä.

Also availabe in English: The Great Nature Dialogue och på svenska: Den stora naturdialogen

Poikkeusajan dialogit – Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli

Elina Henttosen kirjoittamassa Sitran julkaisussa (2022) kuvataan laajassa yhteistyössä toteutettujen Poikkeusajan dialogien kautta dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallisuuden ja luottamuksen rakenta­misessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi julkaisussa esitellään kansallisen dialogin malli: uudenlainen tapaa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä.

Also available in English: Lockdown dialogues – Crisis experiences and model for national dialogue

Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle

Elina Henttosen ja Sikke Leinikin laatima työkirja (2019), joka auttaa tutkijoita edistämään ammatillista kehittymistään ja työhyvinvointiaan. Kirja tarjoaa tukea ja käytännön harjoituksia työn mielekkyyden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, arjen hallintaan ja vertaistuen hyödyntämiseen. Työkirjan voi ladata myös TJS Opintokeskuksen sivuilta.

Wellbeing at work for grant-funded researchers

The book is now available also in English. The publication provides support and hands-on exercises to strengthen and maintain the meaning of work, manage everyday life and to utilize peer support. The workbook is aimed at grant-funded researchers, but it also helps universities and research institutes to identify the needs of scholarship holders in their work communities and to promote their well-being at work. Foundations can also use the workbook to promote the well-being of researchers, thereby contributing to the effectiveness and impact of their work. The English version (2019) is written by Elina Henttonen, Sikke Leinikki and Kirsi LaPointe, all with PhD and experts in wellbeing at work.

 

Työelämän Toisinajattelijat – Vallataan tilaa mielekkäälle työlle

Elina Henttosen ja Kirsi LaPointen mielekästä työtä ja työelämää käsittelevää kirjaa (Gaudeamus, 2015) on saatavilla kirjakaupoissa ja kustantajamme verkkokaupassa.  

“Työelämän toisinajattelijat on rohkea ja innoittava kirja. Sitä lukiessa tunteet palavat. Kirjan viesti on, että valtavirtaa voi vastustaa!” – Päivi Koivuniemi, Tieto & Trendit 1/2016, s. 82-83.

“Teorian ja käytännön selkeä ja rytmikäs yhdistäminen toimi. Ahmin kirjan kuin ruotsalaisen dekkarin.” – Satu Pelttari, Fakta helmikuu 2016, s. 53.

“Kirja on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Siinä tarjotaan kaivattu vaihtoehtoinen näkökulma työn mielekkyyteen ja sen edistämiseen. (…) Työelämän toisinajattelua on helppo suositella kenelle tahansa.” – Anu Järvensivu, Aikuiskasvatus 1/2016, s. 57-58.

“Havainnollisesti ja inspiroivasti kirjoitettu Työelämän toisinajattelijat rohkaisee koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä lähtemään samalle epävarmalle mutta antoisalle tielle.” – Pekka Wahlstedt, 2016, Tiedetoimittaja

“Työelämän toisinajattelijoita ei akateeminen jargon vaivaa, ja kirja puhuttelee niin akateemisia kuin tavallisiakin työntekijöitä.” – Pekka Wahlstedt, Aikalainen 1.10.2015.

“Kirjan tavoitteena on auttaa nykytyöelämästä kärsiviä tunnistamaan työelämän huonoja käytäntöjä, löytämään vertaistukea ja yhdessä luomaan uudenlaisia työkäytäntöjä.” – Tuula-Maria Ahonen, Acatiimi 7/15.

“Työ kaipaa ‘tuunausta'” – Anu Haapala, Talouselämä 39/2015.

 

The Oxford Handbook of Diversity in Organizations 

Elina Henttosen yhdessä Regine Bendlin, Inge Bleijenberghin ja Albert Millsin kanssa toimittama työelämän moninaisuutta käsittelevä laaja teos (Oxford University Press, 2015 ja pehmeäkantinen painos 2017). 

“This is a worthwhile handbook for diversity researchers and students, and it unquestionably should be placed on our office shelves to be used regularly. It is rooted in a well-established field, and it succeeds in avoiding a superficial, one-dimensional view while providing an extensive overview of both micro and macro perspectives on diversity.” – Varda Wasserman, Organizations Studies, Vol. 38(3-4), 561-567.