Virikkeitä ja lukemista

KIRJOJA JA JULKAISUJA

Yhdessä ja yksin – Syksyn 2023 Kansallisten dialogien yhteenvetoraportti

Elina Henttosen, Janne Kareisen ja Kai Alhasen kirjoittamassa raportissa (2024) nousevat esille huoli yhteisöjen rapautumisesta kriisien keskellä, keinot yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä yhteisötoimijuus, eli kyky ja halu yhteisöjen rakentamiseen ja johtamiseen.

Kukaan ei synny vihaamaan – Nuorten dialogit rasismista ja syrjinnästä

Elina Henttosen ja Janne Kareisen kirjoittama julkaisu (Oikeusministeriö, 2023) perustuu Etnisten suhteiden neuvottelukunnan syyskuussa 2023 toteuttamaan dialogisarjaan, jossa nuoret ja aikuiset keskustelivat yhdessä nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä, sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään. Dialogien yhteenveto tekee näkyväksi, kuinka vakavia ja yhteiskunnan läpäiseviä nuorten kokemukset rasismista ovat, sekä esittelee toimenpiteitä ymmärryksen lisäämiseksi ja rasismiin puuttumiseksi. 

Raportista on uutisoitu muun muassa Helsingin Sanomissa, Mtv-uutisissa, Ilta-Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Maailman kuvalehdessä.

Demokraattisten kohtaamisten käsikirja – Osallisuudesta vaikuttavuutta julkisiin palveluihin

Kai Alhasen ja Elina Henttosen kirjoittama käsikirja (2023, Sitra) vastaa kysymykseen miten demokratiaa ylläpidetään ja puolustetaan arjessa ja työssä. Katse suunnataan demokraattisiin kohtaamisiin, joilla tarkoitetaan hetkiä ja tilanteita, joissa demokraattiset arvot konkretisoituvat arjessa yhteiskunnan eri kentillä. Käsikirja on erityisesti suunnattu julkisten palveluiden ammattilaisille, mutta kuka tahana voi sen avulla löytää itsestään demokratiatoimijan.

Käsikirjan pohjalta demokraattiset kohtaamiset on nostettu yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi Suomen avoimen hallinnon toimintaohjelmaan vuosille 2023-2027. Ihmisten luottamuksen vahvistaminen julkiseen hallintoon ja palveluihin on vahva yhteinen tavoite OECD-maissa ja tässä yhteisessä luottamustyössä käsikirja on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta. Lue lisää täältä

In English: The Handbook of Democratic Encounters.

Epävarmuudessa eläminen – Kevään 2023 Kansallisten dialogien yhteenveto

Kevään 2023 aikana Kansallisten dialogien ensimmäisellä keskustelukierroksella pureuduttiin asioihin ja ilmiöihin, jotka aiheuttavat epävarmuutta Suomessa asuville ihmisille. Kai Alhasen ja Elina Henttosen laatimassa julkaisussa kuvataan kokemuksia epävarmuudesta, pohditaan epävarmuuden luonnetta ja vaikutuksia sekä epävarmuutta lievittäviä keinoja. 

In English: Life in Uncertainty – Summary of National Dialogues in Spring 2023. 

Maahanmuuttodialogit – Moniäänistä keskustelua maahanmuuton arjesta ja politiikasta

Elina Henttosen ja Kai Alhasen kirjoittama Sisäministeriön julkaisu (2023) kuvaa lähes 700 ihmisen kokemuksia maahanmuutosta. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä valmistelluissa ja kansalaisyhteiskunnan voimin toteutetuissa dialogeissa kohtasivat eri elämäntilanteissa maahan muuttaneet, Suomessa syntyneet, maahan muuttaneiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ja maahanmuuttoasioita hoitavat viranomaiset.

Also available in English: Immigration Dialogues – Diverse discussion on the daily life and politics of immigration.

Demokratian puolustusdialogit – Kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille

Kai Alhasen ja Elina Henttosen kirjoittama Sitran julkaisu (2022) on laaja kooste Demokratian puolustusdialogeista, joihin osallistui yli 500 ihmistä Suomessa ja muissa maissa. 

Also available in English: Democracy Defence Dialogues

Suuri luontodialogi – Meissä kaikissa elää monta luontosuhdetta

Elina Henttosen, Kai Alhasen ja Janne Kareisen kirjoittama Sitran julkaisu (2022) on laaja kooste Sitran ja DialogiAkatemian järjestämästä Suuresta luontodialogista, jossa 800 suomalaista keskusteli luonnon merkityksestä ja luontokadon pysäyttämisestä.

Also availabe in English: The Great Nature Dialogue och på svenska: Den stora naturdialogen

Poikkeusajan dialogit – Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli

Elina Henttosen kirjoittamassa Sitran julkaisussa (2022) kuvataan laajassa yhteistyössä toteutettujen Poikkeusajan dialogien kautta dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallisuuden ja luottamuksen rakenta­misessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Lisäksi julkaisussa esitellään kansallisen dialogin malli: uudenlainen tapaa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä.

Also available in English: Lockdown dialogues – Crisis experiences and model for national dialogue

Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle

Elina Henttosen ja Sikke Leinikin laatima työkirja (2019), joka auttaa tutkijoita edistämään ammatillista kehittymistään ja työhyvinvointiaan. Kirja tarjoaa tukea ja käytännön harjoituksia työn mielekkyyden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, arjen hallintaan ja vertaistuen hyödyntämiseen. Työkirjan voi ladata myös TJS Opintokeskuksen sivuilta.

Wellbeing at work for grant-funded researchers

The book is now available also in English. The publication provides support and hands-on exercises to strengthen and maintain the meaning of work, manage everyday life and to utilize peer support. The workbook is aimed at grant-funded researchers, but it also helps universities and research institutes to identify the needs of scholarship holders in their work communities and to promote their well-being at work. Foundations can also use the workbook to promote the well-being of researchers, thereby contributing to the effectiveness and impact of their work. The English version (2019) is written by Elina Henttonen, Sikke Leinikki and Kirsi LaPointe, all with PhD and experts in wellbeing at work.

 

Työelämän Toisinajattelijat – Vallataan tilaa mielekkäälle työlle

Elina Henttosen ja Kirsi LaPointen mielekästä työtä ja työelämää käsittelevää kirjaa (Gaudeamus, 2015) on saatavilla kirjakaupoissa ja kustantajamme verkkokaupassa.  

“Työelämän toisinajattelijat on rohkea ja innoittava kirja. Sitä lukiessa tunteet palavat. Kirjan viesti on, että valtavirtaa voi vastustaa!” – Päivi Koivuniemi, Tieto & Trendit 1/2016, s. 82-83.

“Teorian ja käytännön selkeä ja rytmikäs yhdistäminen toimi. Ahmin kirjan kuin ruotsalaisen dekkarin.” – Satu Pelttari, Fakta helmikuu 2016, s. 53.

“Kirja on erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Siinä tarjotaan kaivattu vaihtoehtoinen näkökulma työn mielekkyyteen ja sen edistämiseen. (…) Työelämän toisinajattelua on helppo suositella kenelle tahansa.” – Anu Järvensivu, Aikuiskasvatus 1/2016, s. 57-58.

“Havainnollisesti ja inspiroivasti kirjoitettu Työelämän toisinajattelijat rohkaisee koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä lähtemään samalle epävarmalle mutta antoisalle tielle.” – Pekka Wahlstedt, 2016, Tiedetoimittaja

“Työelämän toisinajattelijoita ei akateeminen jargon vaivaa, ja kirja puhuttelee niin akateemisia kuin tavallisiakin työntekijöitä.” – Pekka Wahlstedt, Aikalainen 1.10.2015.

“Kirjan tavoitteena on auttaa nykytyöelämästä kärsiviä tunnistamaan työelämän huonoja käytäntöjä, löytämään vertaistukea ja yhdessä luomaan uudenlaisia työkäytäntöjä.” – Tuula-Maria Ahonen, Acatiimi 7/15.

 

The Oxford Handbook of Diversity in Organizations 

Elina Henttosen yhdessä Regine Bendlin, Inge Bleijenberghin ja Albert Millsin kanssa toimittama työelämän moninaisuutta käsittelevä laaja teos (Oxford University Press, 2015 ja pehmeäkantinen painos 2017). 

“This is a worthwhile handbook for diversity researchers and students, and it unquestionably should be placed on our office shelves to be used regularly. It is rooted in a well-established field, and it succeeds in avoiding a superficial, one-dimensional view while providing an extensive overview of both micro and macro perspectives on diversity.” – Varda Wasserman, Organizations Studies, Vol. 38(3-4), 561-567.  

***

ARTIKKELEITA

Henttonen, Elina (2019). Minimalistista mielekkyyttä. Teoksessa Räsänen, Keijo (toim.) Tutkija toimii toisin – Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehtoista. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 3/2019. E-kirja. (s. 395 alkaen)

LaPointe, Kirsi (2019). Intohimo! Itku. Ilo? Teoksessa Räsänen, Keijo (toim.) Tutkija toimii toisin – Esseitä akateemisesta työstä ja sen vaihtoehtoista. Helsinki: Aalto-yliopiston julkaisusarja Kauppa + Talous 3/2019. E-kirja. (s. 107 alkaen)

Henttonen, Elina & LaPointe, Kirsi (2019). Suorittamisen oravanpyörästä mielekkääseen työhön. Teoksessa: Filander Karin, Korhonen Maija & Siivonen Päivi (toim.) Huiputuksen moraalijärjestys – Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Vastapaino, Tampere.

Tilaa mielekkäälle työlle, Aikuiskasvatus, 2014, 34(1), 17–28

HR, identiteettityö ja ammatillinen eetos, Työn tuuli 2/2013: 7–18

***

KOLUMNI

Aika ja rauha kohdata kollegat kokonaisina ihmisinä ravitsee mieltä ja vahvistaa luottamusta. Elinan kolumni YLE:n Hyvin Sanottu -sivuilla (18.3.2021).

***

BLOGEJA

Kerromme Demokratian puolustusdialogeista Sitran blogissa: Me kaikki olemme demokratian puolustajia (1.7.2022). 

Valtaamon Kolmas tila -blogissa tarkastelemme työelämän käytäntöjä ja jaamme niihin liittyviä oivalluksia.

Huippuyliopistoblogia kirjoitimme työskennellessämme vielä yliopistossa. Blogissa pohdimme kriittisessä hengessä mielekkään akateemisen työn edellytyksiä ja yliopistojen muutosjohtamista.

Yhdessäluomisen blogin neljän jutun sarjassa Elina kuvaa Tulevaisuuden taitoja yhdessäluomisen otteella -hanketta, pohtii kuinka voisimme kehittää (työ)yhteisöjämme vaalimaan ja kasvattamaan tulevaisuuden tietoisia toimijoita, kuvaa askelia tietoisen toimijuuden harjoittamisessa ja kertoo yhdessäluomisen ilosta ja tulevaisuuden taidoista

Muutoksentekijöiden blogin vierailijapuheenvuorossa kannustamme tarttumaan itsensä johtamisen sijaan työelämän ja työpaikkojen käytäntöihin.

Ekonomien Blogin vierailijakirjoituksessa kyseenalaistamme työelämän oravanpyörän ja etsimme polkuja mielekkään työn lähteille. 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Urablogin vierailijakirjoituksessa pohdimme työn mielekkyyttä ja sen vaalimista.

***

RADIO ja PODCAST

Elina vieraili Untamelabin Paradigman liikuttajat -podcastissa (5/2022), jossa pohdittiin työelämää ja ammattilaisuutta sekä sitä, miten lisätä omaehtoisuutta ja hyvinvointia arjessa ja työssä. Kuka antaa merkityksen työlle, jota teemme? Mitä tarkoittaa työelämän toisinajattelu ja ammatilaisen paluu?

Yle Radio Suomen Illassa 15.1.2019 keskusteltiin kuluttamisesta, omistamisesta ja yksinkertaistamisesta, hyvästä elämästä ja luopumisesta sekä mielekkäästä työstä. Ovatko vähällä pärjääminen ja minimalismi vain hyväosaisten etuoikeus, koska heillä on mahdollisuus valita? Onko tulevaisuudessa työ muutakin kuin palkkatyötä? Keskustelemassa Elina Henttonen Valtaamosta ja Nollahukka -blogisti Otso Sillanaukee sekä juontajina Markus Turunen ja Paula Jokimies.

Podcastissa Käytänteet ja mielekäs työ (20.8.2018) Elina on mukana keskustelemassa työn mielekkyydestä ja työkäytänteiden kehittämisestä.

***

LEHTI- ja VERKKOJUTTUJA MEISTÄ 

Tutkijasta yrittäjäksi. Kokemuksia siirtymästä tutkijan uralta yrittäjäksi, Hippa/Metropolia (15.5.2020). 

Dialogi – pedagogian ja esimiestyön ytimessä. Huomioita dialogista ja tunnelmia Erätauko-koulutuksesta Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (4.12.2019).

Voittajia ovat ne, jotka osaavat yhdistää pisteitä. Tunnelmia Varsinais-Suomen Kumppanuusseminaarista, Kumppanuusfoorumi.fi (19.6.2018).

Kestävää kasvua tulevaisuuden taidoilla. Yhdessäluovan palvelumuotoiluhankkeen tuloksia, Tiedon silta (16.5.2018).

Työkulttuuria voi muuttaa joukkovoimalla. Huomio yksilöstä työelämän rakenteisiin, Ainamedia (Kupla 2/2018).

Työstä voi muokata motivoivaa. Työn tuunauksesta, mielekkyydestä ja hyvinvoinnista, Ekonomilehti (Tammikuu 2018, s. 34-35). 

Minimalismilla merkityksellisyyttä ja mielenrauhaa? Minimalismin suhteesta työn mielekkyyteen, Tutkain (22.12.2017).

Mitä kuuluu apurahatutkijan työhyvinvointiin? Ajatuksia mielekkäästä työstä apurahansaajien näkökulmasta, Acatiimi (6/2017). 

Työhyvinvointia (apuraha)tutkijoille. Vinkkejä työhyvinvointiin. Helsingin yliopiston tieteentekijät ry:n jäsenlehti (3/2017, s. 8-11).

Työn tuunaus ei yksin riitä. Miksi työelämän kehittämisessä tulee avartaa näkökulmaa yksilökeskeisestä tuunauksesta käytäntöjen muuttamiseen? Talouselämä, Tebatti (10.7.2016). 

Mitä tapahtui downshiftaukselle? Kohtuullistamisesta, Helsingin Sanomat (26.5.2016). 

Työelämäopas on heppoinen oikotie. Työelämän self help -oppaista, Souli (21.3.2016). 

Ekonomien naistenpäivän teemana työn mielekkyys. Tunnelmia Suomen Ekonomien naistenpäiväkiertueelta, Ekonomi-lehti (8.3.2016). 

HR:n viesti ei mene perille. Henkilöstöjohtamisen sukupuolittumisesta, Talouselämä (26.12.2015). 

Tilaa mielekkäälle työlle. Mielekkään työn tutkimushankkeestamme, Ympäristöasiantuntija (4/2015).

Unohda sankaritarinat: Downshifting on sittenkin vain harvojen herkkua. Oravanpyörästä pudottautumisesta, Suomen Kuvalehti (22.11.2015, lukeminen vaatii lehden digitilauksen). 

Työelämän pieniä käytäntöjä tarkastellen kohti mielekästä työtä. Arja Parpalan kirjoittaa kehittämisotteestamme Ekonomien Blogissa (21.10.2015). 

Ei, et ole oman työsi supersankari. Näkemyksiä mielekkäästä työstä, Taloussanomat (23.8.2015). 

Toisintekeminen kyseenalaistaa kiireen ideologian. Elisa Hub (23.5.2015).

Intohimotyö – tämä jos mikä ahdistaa. Miksi puhumme mielummin mielekkyydestä kuin intohimosta? Taloussanomat (9.2.2015). 

***

MIELEKKÄÄN TYÖN HANKKEEN GRADUT

Labor, Amor, Vincit (2015). Mira Ylén tutkii ohjaamassamme gradussa etnografisesti, kuinka ohjelmistotalon käytännöt mahdollistavat ammatillista toimijuutta. Gradu voitti Henry ry:n Vuoden paras HR-gradu-palkinnon vuonna 2015.

Yhdessäluomista yksilöllisesti? (2014) Roosa Välimäki tutkii ohjaamassamme gradussa työelämävalmentajien työtä diskursiivisella otteella.

Tavanomaisesta toisin opiskeluun (2014). Janina da Silva tutkii ohjaamassamme gradussa, kuinka vakiintuneita opiskelukäytänteitä voidaan haastaa.

Lumoavan Lumon jäljillä (2014). Johanna Kiesiläinen-Riihelä tutkii ohjaamassamme gradussa työntekijöiden ja työkäytäntöjen merkitystä uusien työtilojen käyttöönotossa.

***

POIKKEUSAJAN DIALOGIEN KOOSTEET

page1image2437477056

Poikkeusajan dialogit tarjoavat kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua elämästä koronaepidemian aikana. Elina työskenteli DialogiAkatemian Kai Alhasen ja valtiovarainministeriön Johanna Nurmen ja Seija Korhosen kanssa tiimissä, jossa laadimme viranomaisten ja kaikken kansalaisten käyttöön seuraavat koosteet:

SYKSYN 2021 DIALOGIEN KOOSTEET: 

Koronan pitkäaikaisvaikutukset nousevat näkyviin (3.1.2022)

Korona-ajan välitilinpäätös (15.11.2021)

KEVÄÄN 2021 DIALOGIEN KOOSTEET:

Koronan exit-suunnitelmaa tarvitsevat yhteisöjen ohella myös yksilöt (16.6.2021)

Poikkeusaika jatkuu, elämä ja yhteisöt ovat asettuneet uusin uomiin (13.4.2021)

VUODEN 2020 KOKONAISKOOSTE:

Poikkeusajan dialogit syväluotsasivat kriisivuoden ristiriitaisia kokemuksia (23.12.2020)

SYKSYN 2020 DIALOGIEN KUUKAUSITTAISET KOOSTEET:

Poikkeuksellinen vuosi on väsyttänyt ihmiset, mutta toivoa on (22.12.2020)

Yhteiskunnan muuttuminen ja elämän rajallisuus nousivat esiin Poikkeusajan dialogeissa (24.11.2020)

Poikkeusajan pitkittyminen koettelee luottamusta ja tulevaisuudenuskoa (2.11.2020)

Dialogi lisää voimavaroja ja luottamusta tulevaan (9.10.2020)

KEVÄÄN 2020 KOKONAISKOOSTE: 

Poikkeusajan 162 dialogiin osallistui yli 1100 ihmistä (17.6.2020) 

KEVÄÄN 2020 DIALOGIEN KUUKAUSITTAISET KOOSTEET:

Opimmeko jotain kriisistä? (17.6.2020)

Poikkeuskesä saapuu (3.6.2020)

Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja (20.5.2020)

Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni (5.5.2020)

Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista (27.4.2020)

***

AIEMMAT TIETEELLISET JULKAISUMME 

Julkaisulista 1995-2014